IV édition du Challenge CEFC 2016

24/05/2016

Fleuret - Masculin - Benjamin

Appel

présence nom prénom date de naissance sexe club ligue nation classement licence
1 ROGER Lughan 2004 Masculin SCUF 0
1 RADENAC Jules 2002 Masculin ST Français 0
1 VIBERT Nicolas 2002 Masculin SCUF 0
1 TSANG Hugo  2004 Masculin SCUF
1 BRUNNER Rémi 2002 Masculin PARIS TA 0 270 750 340 643
1 TRAORE Sadio 2002 Masculin CEP 270 750 110 638
1 TAILLANDIER Briac  2004 Masculin SCUF
1 SOUYRI Adrien 2002 Masculin CEFC 270 750 220 176
1 SATTONNET Joe 2002 Masculin CEFC 270 750 220 303
1 SADLI Rayan 2004 Masculin CEFC 270 750 220 197
1 REY Ruben 2002 Masculin CEFC 270 750 220 166
1 RAKOTO Nathanael 2002 Masculin Mont Saint Aignan 0
1 REINBOLD Ulysse 2002 Masculin Bessemans 0
1 REGUIGNE-GRANCHER Elouan 2004 Masculin CEFC 270 750 220 241
1 PLANTEFEVE Victor 2004 Masculin ST Français 270 750 400 344
1 PIERRARD Théo 2004 Masculin CE Neufchâteau
1 PERRIN Come 2002 Masculin ST Français 270 750 400 343
1 PAGNON Marius 2002 Masculin CHATILLON 280 922 480 277
1 NIJS Mathieu 2002 Masculin Skermian 0
1 NATAF Yann 2004 Masculin ST Français 270 750 400 285
1 MOISSET Sasha 2004 Masculin ST Français 270 750 400 227
1 MERTENS Yvan 2002 Masculin CE Neufchâteau
1 MASSELIN Felix  2004 Masculin SCUF
1 MARTIN Angel 2002 Masculin SCUF
1 LUTHI Matteo 2004 Masculin CEFC 270 750 220 147
1 LEONARD Alexandre 2004 Masculin CE Neufchâteau
1 LEE Mathias  2004 Masculin SCUF
1 LACROIX Hugo 2004 Masculin PARIS TA 270 750 340 856
1 KERAVEL Nino 2004 Masculin PARIS QDS 270 750 510 194
1 JACOB Paul 2002 Masculin CEFC 270 750 220 129
1 HOFFMANN Alexandre 2002 Masculin ST Français 270 750 400 412
1 HAMAYON Pierre-Louis  2004 Masculin SCUF
1 GOUGUENHEIM Christian 2004 Masculin CEFC 0
1 GOUGAULT Tam 2004 Masculin CEP 270 750 110 391
1 FRESCURA Hugo 2002 Masculin ST Français 270 750 400 414
1 DUBOIS DUROSINI Marcello 2004 Masculin CEP 270 750 110 362
1 DIAGNE Idriss 2004 Masculin CEFC 270 750 220 111
1 DEFRAIN Maxence 2004 Masculin CEFC 270 750 220 210
1 DEFRAIN Felix 2002 Masculin CEFC 270 750 220 106
1 DALABEYE Jules 2002 Masculin SCUF
1 COSTA Thomas 2002 Masculin SCUF
1 CHOTEAU Ewan 2004 Masculin CEFC 270 750 220 101
1 CHAGNON Eliot 2004 Masculin MEUNG LOIRE 200 450 260 146
1 CARBONE Sonny 2002 Masculin ST Français 270 750 400 339
1 CAPOT Hugo 2002 Masculin CEP 270 750 110 579
1 BRENNA Andrea 2004 Masculin ST Français 270 750 400 308
1 BOURGE QUERE Adrien 2004 Masculin CEP 270 750 110 727
1 BLONDEL Mathis 2002 Masculin ST Français 270 750 400 387
1 BIBRON Axel 2004 Masculin MEAUX CE 260 770 700 325
1 BESNAULT Jean Charles 2004 Masculin MEAUX CE 260 770 700 141
1 BAUDIN Titouan 2004 Masculin PARIS GARDER 270 750 300 074
1 ANANE Anas 2004 Masculin PARIS TA 270 750 340 568
1 ALVAREZ-LOPEZ Samuel 2004 Masculin CEFC 270 750 220 226
1 ABIDI Neil 2004 Masculin CEP 270 750 110 262
1 ABDELJALIL Wael 2004 Masculin CEP 270 750 110 260
0 ** Sans équipe **

Poules

Poule N° 01 1 2 3 4 5 # V +/- +
PAGNON Marius 1 2 1 2 0 5 0,000 -14 5
ALVAREZ-LOPEZ Samuel 2 V 0 2 2 4 0,250 -8 9
DUBOIS DUROSINI Marcello 3 V V V V 1 1,000 15 20
ROGER Lughan 4 V4 V 2 2 3 0,500 -1 13
NATAF Yann 5 V V 2 V 2 0,750 8 17
Poule N° 02 1 2 3 4 5 # V +/- +
NIJS Mathieu 1 V V V V 1 1,000 14 20
RADENAC Jules 2 3 V V V 2 0,750 8 18
CHOTEAU Ewan 3 1 2 V 4 4 0,250 -3 12
MASSELIN Felix  4 1 0 0 2 5 0,000 -17 3
DEFRAIN Felix 5 1 3 V V 3 0,500 -2 14
Poule N° 03 1 2 3 4 5 # V +/- +
DEFRAIN Maxence 1 1 0 0 2 5 0,000 -17 3
VIBERT Nicolas 2 V 1 0 0 4 0,250 -10 6
MERTENS Yvan 3 V V V V 1 1,000 15 20
MOISSET Sasha 4 V V 2 0 3 0,500 2 12
CAPOT Hugo 5 V V 2 V 2 0,750 10 17
Poule N° 04 1 2 3 4 5 # V +/- +
PERRIN Come 1 V 0 3 1 4 0,250 -6 9
TSANG Hugo  2 0 1 0 1 5 0,000 -18 2
CHAGNON Eliot 3 V V V V 1 1,000 17 20
DIAGNE Idriss 4 V V 2 1 3 0,500 0 13
LEONARD Alexandre 5 V V 0 V 2 0,750 7 15
Poule N° 05 1 2 3 4 5 # V +/- +
BRUNNER Rémi 1 2 V V V 2 0,750 13 17
CARBONE Sonny 2 V3 V V V 1 1,000 14 18
PIERRARD Théo 3 0 1 0 V 4 0,250 -9 6
DALABEYE Jules 4 1 0 V V 3 0,500 -1 11
LUTHI Matteo 5 0 1 0 2 5 0,000 -17 3
Poule N° 06 1 2 3 4 5 6 # V +/- +
JACOB Paul 1 V V 0 2 V 3 0,600 2 17
HAMAYON Pierre-Louis  2 3 2 2 3 2 6 0,000 -13 12
TRAORE Sadio 3 2 V 1 3 V 4 0,400 -5 16
BIBRON Axel 4 V V V V V 1 1,000 20 25
LACROIX Hugo 5 V V V 2 V 2 0,800 6 22
PLANTEFEVE Victor 6 0 V 4 0 3 5 0,200 -10 12
Poule N° 07 1 2 3 4 5 6 # V +/- +
BRENNA Andrea 1 V 2 0 1 4 0,250 -7 8
TAILLANDIER Briac  2 0 0 2 0 5 0,000 -18 2
GOUGAULT Tam 3 V V V V 1 1,000 15 20
ANANE Anas 4 V V 2 2 3 0,500 2 14
BESNAULT Jean Charles 5 V V 1 V 2 0,750 8 16
REGUIGNE-GRANCHER Elouan 6 6 0,000 0 0
Poule N° 08 1 2 3 4 5 6 # V +/- +
BLONDEL Mathis 1 V V V V V 1 1,000 18 25
ABDELJALIL Wael 2 4 V V V V 2 0,800 18 24
GOUGUENHEIM Christian 3 0 0 0 0 0 6 0,000 -25 0
LEE Mathias  4 0 0 V 4 0 5 0,200 -11 9
SOUYRI Adrien 5 0 0 V V 4 4 0,400 -5 14
REINBOLD Ulysse 6 3 1 V V V 3 0,600 5 19
Poule N° 09 1 2 3 4 5 6 # V +/- +
ABIDI Neil 1 0 V4 V V V 2 0,800 11 19
COSTA Thomas 2 V4 3 V V 3 3 0,600 10 20
FRESCURA Hugo 3 3 V4 V V 0 4 0,600 5 17
SATTONNET Joe 4 1 1 0 V 0 5 0,200 -13 7
KERAVEL Nino 5 0 0 0 0 0 6 0,000 -25 0
RAKOTO Nathanael 6 0 V V V V 1 0,800 12 20
Poule N° 10 1 2 3 4 5 6 # V +/- +
SADLI Rayan 1 V4 3 0 2 4 0,250 -2 9
BOURGE QUERE Adrien 2 2 0 3 V 5 0,250 -8 10
HOFFMANN Alexandre 3 6 0,000 0 0
MARTIN Angel 4 V4 V V 1 1 0,750 6 15
REY Ruben 5 V2 V 1 V 2 0,750 2 13
BAUDIN Titouan 6 V3 4 V 3 3 0,500 2 15

Scission

exporté rang d'entrée nom prénom date de naissance sexe club nation licence
0 1 BIBRON Axel 2004 Masculin MEAUX CE 260 770 700 325
1 2 BLONDEL Mathis 2002 Masculin ST Français 270 750 400 387
0 3 CHAGNON Eliot 2004 Masculin MEUNG LOIRE 200 450 260 146
0 4 GOUGAULT Tam 2004 Masculin CEP 270 750 110 391
0 5 DUBOIS DUROSINI Marcello 2004 Masculin CEP 270 750 110 362
1 6 MERTENS Yvan 2002 Masculin CE Neufchâteau
1 7 NIJS Mathieu 2002 Masculin Skermian
1 8 CARBONE Sonny 2002 Masculin ST Français 270 750 400 339
0 9 ABDELJALIL Wael 2004 Masculin CEP 270 750 110 260
1 10 RAKOTO Nathanael 2002 Masculin Mont Saint Aignan
0 11 ABIDI Neil 2004 Masculin CEP 270 750 110 262
0 12 LACROIX Hugo 2004 Masculin PARIS TA 270 750 340 856
1 13 BRUNNER Rémi 2002 Masculin PARIS TA 270 750 340 643
1 14 CAPOT Hugo 2002 Masculin CEP 270 750 110 579
1 15 RADENAC Jules 2002 Masculin ST Français
0 16 NATAF Yann 2004 Masculin ST Français 270 750 400 285
0 17 BESNAULT Jean Charles 2004 Masculin MEAUX CE 260 770 700 141
0 18 LEONARD Alexandre 2004 Masculin CE Neufchâteau
1 19 MARTIN Angel 2002 Masculin SCUF
1 20 REY Ruben 2002 Masculin CEFC 270 750 220 166
1 21 COSTA Thomas 2002 Masculin SCUF
1 22 REINBOLD Ulysse 2002 Masculin Bessemans
1 23 FRESCURA Hugo 2002 Masculin ST Français 270 750 400 414
1 24 JACOB Paul 2002 Masculin CEFC 270 750 220 129
0 25 BAUDIN Titouan 2004 Masculin PARIS GARDER 270 750 300 074
0 26 ANANE Anas 2004 Masculin PARIS TA 270 750 340 568
0 27 MOISSET Sasha 2004 Masculin ST Français 270 750 400 227
0 28 DIAGNE Idriss 2004 Masculin CEFC 270 750 220 111
0 29 ROGER Lughan 2004 Masculin SCUF
1 30 DALABEYE Jules 2002 Masculin SCUF
1 31 DEFRAIN Felix 2002 Masculin CEFC 270 750 220 106
0 32 TRAORE Sadio 2002 Masculin CEP 270 750 110 638
1 33 SOUYRI Adrien 2002 Masculin CEFC 270 750 220 176
0 34 SADLI Rayan 2004 Masculin CEFC 270 750 220 197
0 35 CHOTEAU Ewan 2004 Masculin CEFC 270 750 220 101
1 36 PERRIN Come 2002 Masculin ST Français 270 750 400 343
0 37 BRENNA Andrea 2004 Masculin ST Français 270 750 400 308
0 38 BOURGE QUERE Adrien 2004 Masculin CEP 270 750 110 727
0 39 ALVAREZ-LOPEZ Samuel 2004 Masculin CEFC 270 750 220 226
0 40 PIERRARD Théo 2004 Masculin CE Neufchâteau
1 41 VIBERT Nicolas 2002 Masculin SCUF
0 42 PLANTEFEVE Victor 2004 Masculin ST Français 270 750 400 344
0 43 LEE Mathias  2004 Masculin SCUF
1 44 SATTONNET Joe 2002 Masculin CEFC 270 750 220 303
0 45 HAMAYON Pierre-Louis  2004 Masculin SCUF
1 46 PAGNON Marius 2002 Masculin CHATILLON 280 922 480 277
0 47 MASSELIN Felix  2004 Masculin SCUF
0 48 LUTHI Matteo 2004 Masculin CEFC 270 750 220 147
0 49 DEFRAIN Maxence 2004 Masculin CEFC 270 750 220 210
0 50 TAILLANDIER Briac  2004 Masculin SCUF
0 51 TSANG Hugo  2004 Masculin SCUF
0 52 GOUGUENHEIM Christian 2004 Masculin CEFC
0 53 KERAVEL Nino 2004 Masculin PARIS QDS 270 750 510 194

Tableau

Tableau de 32 Tableau de 16 Tableau de 8 Demi-finale Finale Vainqueur
BIBRON Axel
V-0BIBRON Axel
KERAVEL Nino |
V8-7BIBRON Axel
SADLI Rayan | |
V8-7SADLI Rayan |
TRAORE Sadio |
V-6BIBRON Axel
BESNAULT Jean Charles | |
V-3BESNAULT Jean Charles | |
LEE Mathias  | | |
V-7BESNAULT Jean Charles |
HAMAYON Pierre-Louis  | |
9-VNATAF Yann |
NATAF Yann |
2-VABDELJALIL Wael
ABDELJALIL Wael | |
V-0ABDELJALIL Wael | |
DEFRAIN Maxence | | |
V-4ABDELJALIL Wael | |
ALVAREZ-LOPEZ Samuel | | | |
4-VANANE Anas | | |
ANANE Anas | | |
V-4ABDELJALIL Wael |
MOISSET Sasha | |
V-8MOISSET Sasha | |
BOURGE QUERE Adrien | | |
3-VDUBOIS DUROSINI Marcello |
TAILLANDIER Briac  | |
2-VDUBOIS DUROSINI Marcello |
DUBOIS DUROSINI Marcello |
V6-5ABDELJALIL Wael
GOUGAULT Tam |
V-4GOUGAULT Tam |
TSANG Hugo  | |
V-3GOUGAULT Tam |
BRENNA Andrea | | |
V8-2BRENNA Andrea | |
DIAGNE Idriss | |
V9-6GOUGAULT Tam |
BAUDIN Titouan | | |
4-VPIERRARD Théo | | |
PIERRARD Théo | | | |
2-VABIDI Neil | |
LUTHI Matteo | | |
0-VABIDI Neil | |
ABIDI Neil | |
V-4GOUGAULT Tam
LACROIX Hugo |
V-4LACROIX Hugo |
MASSELIN Felix  | |
7-VLEONARD Alexandre |
PLANTEFEVE Victor | | |
4-VLEONARD Alexandre | |
LEONARD Alexandre | |
3-VCHAGNON Eliot
ROGER Lughan |
6-VCHOTEAU Ewan |
CHOTEAU Ewan | |
1-VCHAGNON Eliot
GOUGUENHEIM Christian |
5-VCHAGNON Eliot
CHAGNON Eliot

Classement général

place nom prénom club ligue nation
1 ABDELJALIL Wael CEP
2 GOUGAULT Tam CEP
3 CHAGNON Eliot MEUNG LOIRE
3 BIBRON Axel MEAUX CE
5 DUBOIS DUROSINI Marcello CEP
6 ABIDI Neil CEP
7 BESNAULT Jean Charles MEAUX CE
8 LEONARD Alexandre CE Neufchâteau
9 LACROIX Hugo PARIS TA
10 NATAF Yann ST Français
11 ANANE Anas PARIS TA
12 MOISSET Sasha ST Français
13 SADLI Rayan CEFC
14 CHOTEAU Ewan CEFC
15 BRENNA Andrea ST Français
16 PIERRARD Théo CE Neufchâteau
17 BAUDIN Titouan PARIS GARDER
18 DIAGNE Idriss CEFC
19 ROGER Lughan SCUF
20 TRAORE Sadio CEP
21 BOURGE QUERE Adrien CEP
22 ALVAREZ-LOPEZ Samuel CEFC
23 PLANTEFEVE Victor ST Français
24 LEE Mathias  SCUF
25 HAMAYON Pierre-Louis  SCUF
26 DEFRAIN Maxence CEFC
26 LUTHI Matteo CEFC
26 MASSELIN Felix  SCUF
29 TAILLANDIER Briac  SCUF
29 TSANG Hugo  SCUF
31 KERAVEL Nino PARIS QDS
31 GOUGUENHEIM Christian CEFC
54 HOFFMANN Alexandre ST Français
54 REGUIGNE-GRANCHER Elouan CEFC